JERICO-RI ülevaade

Visioon

Aastaks 2030 on JERICO-RI värav rannikumeresüsteemide pikaajalistele teaduslikele vaatlustele ja nendega seotud teenustele teadusuuringute taseme ja asjatundlikkuse suurendamiseks ning ühiskonna hüvanguks Euroopas.“

Eesmärk

JERICO-RI põhieesmärk on võimaldada põhjalikku arusaamist rannikumeresüsteemide reaktsioonidest looduslikele ja inimtekkeliste stressiteguritele. Selleks kasutab JERICO-RI süstemaatilist lähenemisviisi rannikumeresüsteemide jälgimiseks, vaatlemiseks, uurimiseks ja analüüsimiseks, et saada usaldusväärset teavet nende struktuuri ja toimimise kohta globaalsete muutuste kontekstis. JERICO-RI hõlmab keskkonnateadusi, tehnoloogiaid ja andmeteadusi. Vaatlused hõlmavad nii globaalset, piirkondlikku kui ka kohalikku tasandit, rakendades täiendavaid platvorme ja multidistsiplinaarseid uuringuid.

Missioon

JERICO-RI on integreeritud üleeuroopaline multidistsiplinaarne ja mitmeplatvormiline uurimisinfrastruktuur, mis on pühendatud rannikumeresüsteemi muutuste terviklikule hindamisele. See ühendab olemasolevaid mandri-, atmosfääri- ja avaookeani RI-d, täites seega olulise tühimiku Euroopa merevaatlustes. JERICO-RI loob raamistiku, mille alusel rannikumere süsteeme vaadeldakse, analüüsitakse, mõistetakse ja prognoositakse. JERICO-RI võimaldab avatud juurdepääsu tipptasemel ja uuenduslikele rajatistele, ressurssidele, andmetele ja sihipärastele teenustele, soodustades rahvusvahelist teaduskoostööd.

Teenused

JERICO-RI investigates how innovative observation strategies and technologies can support assessing and predicting natural and anthropogenic changes in complex coastal systems and unravel the complexity of coastal processes.

JERICO-RI uurib, kuidas uuenduslikud vaatlusstrateegiad ja -tehnoloogiad võivad toetada looduslike ja inimtekkeliste muutuste hindamist ja prognoosimist keerulistes rannikusüsteemides ning lahti harutada rannikuprotsesside keerukust.

JERICO-RI provides a sustainable framework of facilities, expertise and data to support growth, development and innovation in the blue industry. The JERICO-RI aims at forming partnerships with industries contributing to marine observations by developing joint activities and promoting mutual benefit.

JERICO-RI pakub jätkusuutlikku rajatiste, teadmiste ja andmete raamistikku, et toetada sinimajanduse kasvu, arengut ja innovatsiooni. JERICO-RI eesmärk on luua partnerlusi tööstustega, mis panustavad merevaatlustesse, arendades ühistegevusi ja edendades vastastikust kasu.

JERICO-RI supports the development of downstream services by SMEs through free access to high-quality, continuous, multidisciplinary, marine environmental data.

JERICO-RI toetab teenuste arendamist tasuta juurdepääsu kaudu kvaliteetsetele, pidevatele, multidistsiplinaarsetele merekeskkonnaandmetele.

JERICO-RI facilitates technological innovations by providing access to a long-term pan European coastal infrastructure for proof of concept, verification and demonstration of emerging technologies in a variety of easy-accessible natural environments and with the support of a network of experts.

JERICO-RI hõlbustab tehnoloogilisi uuendusi, pakkudes ekspertide võrgustiku toel juurdepääsu pikaajalisele üleeuroopalisele rannikuinfrastruktuurile, et rakendada ja katsetada seal arenevaid ja uusi tehnoloogiaid.