Επισκόπηση του JERICO-RI

Όραμα

“Μέχρι το 2030, το JERICO-RI θα είναι η ευρωπαϊκή πύλη για μακροχρόνιες επιστημονικές παρατηρήσεις και συναφείς υπηρεσίες για τα ευρωπαϊκά παράκτια θαλάσσια συστήματα στη σύγκλιση μεταξύ ξηράς, ανοικτού ωκεανού και ατμόσφαιρας, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ερευνητική αριστεία και εμπειρογνωμοσύνη προς όφελος της κοινωνίας.”

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός του JERICO-RI είναι να καταστήσει δυνατή την κατανόηση της απόκρισης των παράκτιων θαλάσσιων συστημάτων σε φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις. Για τον σκοπό αυτό, το JERICO-RI υιοθετεί μια συστηματική προσέγγιση για την παρακολούθηση, παρατήρηση, διερεύνηση και ανάλυση των παράκτιων θαλάσσιων συστημάτων, προκειμένου να επιτύχει αξιόπιστες πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Το JERICO- RI περιλαμβάνει όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών επιστημών, των τεχνολογιών και των επιστημών δεδομένων. Επιτυγχάνει παρατηρήσεις σε παγκόσμια, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, μέσω της εφαρμογής ενός συνόλου συμπληρωματικών πλατφορμών και διεπιστημονικών συστημάτων παρατήρησης.

Αποστολή

Το JERICO-RI είναι μια ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή διεπιστημονική ερευνητική υποδομή πολλαπλών πλατφορμών αφιερωμένη στην ολιστική αξιολόγηση της μεταβολής και των αλλαγών των παράκτιων θαλάσσιων συστημάτων. Γεφυρώνει απρόσκοπτα τις υπάρχουσες ηπειρωτικές, ατμοσφαιρικές και ανοικτές ωκεάνιες Ερευνητικές Υποδομές, καλύπτοντας έτσι ένα βασικό κενό στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες παρατηρήσεις. Το JERICO-RI δημιουργεί ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο παρατηρούνται, αναλύονται, κατανοούνται και προβλέπονται τα παράκτια θαλάσσια συστήματα. Το JERICO-RI επιτρέπει την ανοικτή πρόσβαση σε υπερσύγχρονες και καινοτόμες εγκαταστάσεις, πόρους, δεδομένα FAIR και κατάλληλες για το σκοπό αυτό υπηρεσίες, προωθώντας τη διεθνή επιστημονική συνεργασία.

Υπηρεσίες

Το JERICO-RI διερευνά πώς καινοτόμες στρατηγικές και τεχνολογίες παρατήρησης μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των φυσικών και ανθρωπογενών αλλαγών σε πολύπλοκα παράκτια συστήματα και να διαλευκάνουν την πολυπλοκότητα των παράκτιων διεργασιών.

Το JERICO-RI παρέχει ένα βιώσιμο πλαίσιο εγκαταστάσεων, εμπειρογνωμοσύνης και δεδομένων για τη στήριξη της ανάπτυξης, της εξέλιξης και της καινοτομίας στη γαλάζια βιομηχανία. Το JERICO-RI στοχεύει στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με βιομηχανίες που συμβάλλουν στις θαλάσσιες παρατηρήσεις, αναπτύσσοντας κοινές δραστηριότητες και προωθώντας το αμοιβαίο όφελος.

Το JERICO-RI υποστηρίζει την ανάπτυξη μεταγενέστερων υπηρεσιών από ΜΜΕ μέσω της ελεύθερης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας, συνεχή, διεπιστημονικά, θαλάσσια περιβαλλοντικά δεδομένα.

Το JERICO-RI διευκολύνει τις τεχνολογικές καινοτομίες παρέχοντας πρόσβαση σε μια πανευρωπαϊκή παράκτια υποδομή για τον πειραματικό έλεγχο, την επαλήθευση και την επίδειξη αναδυόμενων τεχνολογιών σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών και με την υποστήριξη ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων.